ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "GRE - CYCLE"


COPYRIGHT – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το λογισμικό "GRE - CYCLE", τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, ο πηγαίος κώδικας και οι κωδικοί λογισμικού που τη συνοδεύουν, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΝΤΙ-ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Η ΝΤΙ-ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. δεν παραχωρεί δικαιώματα για κανένα Περιεχόμενο της εφαρμογής που εκφορτώνεται ή χρησιμοποιείται από το Χρήστη. Το περιεχόμενο της εφαρμογής όπως και η επιλογή και η σειρά παρουσίασής του είναι ιδιοκτησία της ΝΤΙ-ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Η περιορισμένη άδεια χρήσης Περιεχομένου της εφαρμογής (για τους σκοπούς της χρήσης του λογισμικού "GRE - CYCLE") παραχωρείται υπό τον ρητό όρο ότι ο Χρήστης αναγνωρίζει, τηρεί και προστατεύει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα κατατεθέντα και λοιπές παρατηρήσεις περί δικαιωμάτων προστασίας που βρίσκονται στο Περιεχόμενο της εφαρμογής, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της ΝΤΙ-ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε..

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή Περιεχομένου ή η χρήση Περιεχομένου που συγκρούεται με αυτούς τους Όρους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση δικαιωμάτων προστασίας κατατεθέντος σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων καθώς και αστικών και ποινικών διατάξεων. Στους Χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο (ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής της ) με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα προστασίας κατατεθέντος σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα καθώς και αστικές και ποινικές διατάξεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το λογισμικό "GRE - CYCLE" αποτελεί υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπό την έννοια του νόμου 3979/2011. Στόχο έχει τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, με το οποίο, φυσικά πρόσωπα (χρήστες) που έχουν χρησιμοποιούν την υπηρεσία "GRE - CYCLE" μέσω του κινητού τηλεφώνου τους και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα δίδουν ηλεκτρονικά πληροφορίες μέσω αποστολής «πακέτου δεδομένων» (data package), (που περιλαμβάνει φωτογραφία, κατηγορία, σχόλιο και συντεταγμένες), στον διαχειριστή του συστήματος .

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1. του ν. 3979/2011: «Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] και ιδίως να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων προκειμένου να χρησιμοποιούν προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να λαμβάνουν και να δίδουν πληροφορίες, ..

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) έχει εξασφαλίσει ατελώς για τους χρήστες τη χρήση του λογισμικού υπηρεσίας "GRE - CYCLE" βάσει της απόφασης κατοχύρωσης του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)" (Τεύχος Προκήρυξης υπ'αριθ. 846/26.5.14) με Αρ.Πρωτ. 1230 με την οποία εγκρίνεται το συμφωνητικό ανάληψης - παραχώρησης της άδειας χρήσης για περιορισμένη διάρκεια μεταξύ της εταιρίας ΝΤΙ-ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται εκεί.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) με τη νέα εξειδικευμένη πλατφόρμα "GRE - CYCLE" επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα, εύκολα και υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα ανακύκλωσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να στείλουν από το κινητό τους φωτογραφίες και σχόλια για συγκεκριμένα θέματα ανακύκλωσης, τα οποία αυτόματα αποθηκεύονται η τοποθεσία και η ώρα αποστολής της εικόνας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει ένας χρήστης με σκοπό την εγγραφή ή/και το άνοιγμα λογαριασμού, ο Ε.Ο.ΑΝ απαγορεύει τη φόρτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που αποκαλύπτει προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων email ή συγκεκριμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών λογαριασμού χρηστών, κωδικών πρόσβασης και οικονομικών στοιχείων.

Για την περίπτωση που προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο φυσικό πρόσωπο ή φωτογραφίες αυτού του προσώπου φορτώνονται από το Χρήστη, ο Χρήστης εγγυάται ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια μετάδοση των στοιχείων του, καθώς και για την τυχόν περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση τους όπως προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης.

Οι παραπάνω πληροφορίες που θα αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω «πακέτου δεδομένων» αποτελούν απλά δεδομένα. Ως απλά δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες που είναι δημοσίως προσπελάσιμες και δεν περιέχονται σε αυτές προσωπικά δεδομένα. Υπό την έννοια του άρθρου 1 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 αρ. 42 (απλά δεδομένα).

Η χρήση της υπηρεσίας "GRE - CYCLE" απαιτεί τη δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη του προγράμματος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δίδεται με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3979/2011 παρ. 4. Ο Ε.Ο.ΑΝ εξασφαλίζει στο χρήστη ότι η δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Ο Ε.Ο.ΑΝ επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ν. 3979/2011 να προβαίνει στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγει. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τελείται με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3979/2011 παρ. 1. Ήδη κατά το σχεδιασμό και την προμήθεια της ηλεκτρονικής εφαρμογής "GRE - CYCLE" έγινε αξιολόγηση των επιπτώσεών του στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δημοτών της πόλης του.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (POSTINGS)

Ο Ε.Ο.ΑΝ απαγορεύει τη μετάδοση, διανομή, διάδοση, φόρτωση, τοποθέτηση (posting), παρουσίαση, κοινή χρήση και αποθήκευση Περιεχομένου Χρήστη μέσω αυτής της εφαρμογής („Φόρτωση“) ή με την εκμετάλλευσή της, το οποίο θεωρεί κατά την αποκλειστική της κρίση ανεπίτρεπτο ή ανήθικο ή παράνομο.

Τέτοια περιεχόμενα χρήστη είναι μεταξύ άλλων posting με πορνογραφικό, υβριστικό, σεξιστικό, δυσφημιστικό, περιπλανητικό, άσεμνο, χυδαίο και προσβλητικό περιεχόμενο, εκφράσεις εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων ή κείμενα λιβελογραφικά, εκθειάσεις της βίας, του μίσους και παράνομης συμπεριφοράς, εικόνες εκμετάλλευσης ανηλίκων, παιδική πορνογραφία ή παρουσιάσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα, διαφημίσεις, ερωτηματολόγια ή διαγωνισμοί και άλλο υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις.

Ο Ε.Ο.ΑΝ διατηρεί το δικαίωμα (χωρίς να αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση) να διαγράψει ή να περιορίσει την πρόσβαση του Χρήστη στο αντίστοιχο Περιεχόμενο το συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη στις αρμόδιες Αρχές εάν γνωρίζει ή έχει την υποψία πως η φόρτωση του Περιεχομένου Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης (ή όποιους άλλους εφαρμοστέους όρους και κανόνες) ή άλλες ισχύουσες διατάξεις ή νόμους, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχει γίνει μήνυση ή να έχει κινηθεί σχετική ποινική διαδικασία.

Απαγορεύεται επίσης η λήψη, αποθήκευση, μεταβίβαση, αποστολή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών μηνυμάτων ή εγγράφων, που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την υπηρεσία "GRE - CYCLE" μόνο από το κινητό τηλέφωνο ή την ταμπλέτα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο στο οποίο η υπηρεσία "GRE - CYCLE" είναι διαθέσιμη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα οποία έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η αντιγραφή της υπηρεσίας εν όλω ή εν μέρει απαγορεύεται αυστηρά. Η μη νόμιμη αντιγραφή της υπηρεσίας, καθώς επίσης και η χρήση των μη νόμιμων αντιγράφων της αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου 2121/93. Εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης συνεπάγεται και ποινική δίωξη τόσο εκείνου που κατασκευάζει το αντίγραφο όσο και εκείνου που το διαθέτει, π.χ. το πουλά ή το δανείζει.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όλα τα Περιεχόμενα Χρήστη/Υπηρεσίες που λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε ή μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας επαφίενται στην αποκλειστική σας κρίση και ευθύνη και υπόκεινται στους περιορισμούς ευθύνης που προβλέπουν οι παρόντες Όροι Χρήσης. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου Χρήστη.

Ο Ε.Ο.ΑΝ στο μέτρο των δυνατοτήτων του, κάνει ότι μπορεί για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών Σας πληροφοριών και της ιδιωτικής σας σφαίρας, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που μεταδώσατε online. Η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών από Εσάς γίνεται με τη δική Σας ευθύνη. Με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία που μεταδίδονται από ένα χρήστη με σκοπό την εγγραφή του ή το άνοιγμα ή την ενημέρωση του λογαριασμού του (για την προστασία των οποίων ο Ε.Ο.ΑΝ θα προσπαθήσει να φροντίζει με κάθε τρόπο στο μέτρο των δυνατοτήτων της), ο Ε.Ο.ΑΝ δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη (και αποκλείει μεταξύ άλλων την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης ως προς αυτό) που μεταδίδεται για την όποια περιοχή της Ιστοσελίδας έχει χαρακτηριστεί Ιδιωτική ή Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (ή θεωρείται ως τέτοια) και είναι προσβάσιμη και σε άλλα πρόσωπα εκτός του χρήστη που μετέδωσε το Περιεχόμενο Χρήστη. Ο Ε.Ο.ΑΝ δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα Περιεχομένου Χρήστη (και αποκλείει μεταξύ άλλων την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης ως προς αυτό) που μεταδόθηκε για την όποια περιοχή της Ιστοσελίδας είχε χαρακτηριστεί ως Δημόσιος Χώρος της Ιστοσελίδας, ή για άλλα φόρουμ στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση κι άλλα πρόσωπα εκτός του χρήστη που μετέδωσε το Περιεχόμενο Χρήστη.

Ο Ε.Ο.ΑΝ δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει σε διαφωνίες που τυχόν έχετε Εσείς με άλλους χρήστες ή σε περιπτώσεις που είστε με το μέρος άλλων χρηστών ή που αναφέρονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή έχουν θιγεί απ’ αυτή με οποιοδήποτε τρόπο.

Στα πλαίσια του νομικού καθεστώτος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας κλπ. ο Ε.Ο.ΑΝ αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για λάθη, ιούς, συκοφαντία, γραπτή προσβολή, απρέπεια ή ανακρίβεια, καθώς και ως προς πιθανώς παράνομο ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη.

Ο Ε.Ο.ΑΝ αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την μη εξουσιοδοτημένη χρήση Περιεχομένου Χρήστη (από άλλους χρήστες) και αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την παραβίαση Περιεχομένου Χρήστη, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κατατεθέντων σημάτων ή άλλα δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ενός άλλου χρήστη ή κάποιου άλλου προσώπου.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες της ζημιές (συμπεριλαμβανομένου και του Περιεχομένου Χρήστη) που προκαλούνται από τη χρήση ή μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη ή της Ιστοσελίδας και οφείλονται σε φιλονικίες και περιπτώσεις όπως περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και στις σχετικές συναλλαγές ή στα σχετικά γεγονότα.

Ο Ε.Ο.ΑΝ δε φέρει καμία ευθύνη για την όποια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του Χρήστη.

Ο αποκλεισμός ή οι περιορισμοί ευθύνης που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αναζητείται από το Αστικό Δίκαιο, από το Ποινικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων της αμέλειας και της συκοφαντικής δυσφήμισης), ως προς την ευθύνη ανεξαρτήτως ζημιάς, την παραβίαση εγγυήσεων ή άλλη θεμελιώδη νομική αρχή.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο Χρήστης απαλλάσσει και καθιστά αζήμιους τον ΕΟΑΝ , τους διευθυντές, επιτετραμμένους και συνεργάτες τους καθώς και τους providers υπηρεσιών ως προς κάθε απώλεια, κόστος, δίκη, ζημία και δαπάνη (μεταξύ των οποίων και προσήκοντα δικαστικά έξοδα και δαπάνες) ή ως προς κάθε είδους αξίωση ανάληψης ευθύνης που τυχόν προκύψει από αξιώσεις Τρίτων για παραβίαση ή μη τήρηση των όποιων απαγορεύσεων ή περιορισμών αναφορικά με τις δραστηριότητες του Χρήστη σ’ αυτή την Ιστοσελίδα (όπως αυτές αναφέρονται στους παρόντες Όρους) ή από κάποια υπόσχεση, εγγύηση ή δέσμευση του Χρήστη (όπως αυτές βρίσκονται στους παρόντες Όρους) και αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση προσώπου για υποθέσεις, ευθύνες ή υποχρεώσεις που ο Ε.Ο.ΑΝ απέκλεισε στους παρόντες Όρους.

Χωρίς να θέλουμε να περιορίσουμε το γενικό χαρακτήρα της προηγούμενης απαλλαγής, ο Χρήστης δεσμεύεται να διευκολύνει, να απαλλάξει και να αποζημιώσει το Δήμο και τους διευθυντές, επιτετραμμένους και συνεργάτες τους καθώς και τους providers υπηρεσιών ως προς όλες τις αξιώσεις, τις αξιώσεις ανάληψης ευθύνης, τα έξοδα (και δικαστικά έξοδα), δαπάνες, αγωγές και απαιτήσεις αποζημίωσης (για άμεσες ή έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές) παντός είδους, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι γνωστές, υποθέτονται, έχουν αποκαλυφθεί ή όχι, και οι οποίες προκλήθηκαν από ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τα ακόλουθα:

οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που φορτώθηκε από το Χρήστη ενώ είναι απαγορευμένο ή υπόκειται σε περιορισμούς ή η απαγορευμένη ή με περιορισμούς επιτρεπόμενη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από το Χρήστη, απώλεια, διαγραφή, απομάκρυνση, διαστρέβλωση ή δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη που είχε φορτωθεί από τη Χρήστη ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του Χρήστη ή οποιοσδήποτε επηρεασμός της ασφάλειας του λογαριασμού χρήστη εξαιτίας παραμέλησης της τήρησης του απόρρητου των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη ή άλλων στοιχείων ασφαλείας, και ως προς όλες τις σχετικές με αυτά περιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ "GRE - CYCLE"

Ο χρήστης της υπηρεσίας "GRE - CYCLE"εκφράζει τη συγκατάθεσή τους στους παραπάνω όρους χρήσης και ειδικότερα δηλώνει:

Ότι θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία "GRE - CYCLE" με αποκλειστικό σκοπό να αποστέλλει μέσω «πακέτου δεδομένων» απλά δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων.

Ότι κατανοεί πως «απλά δεδομένα» θεωρούνται πληροφορίες που είναι δημοσίως προσπελάσιμες και δεν περιέχονται σε αυτές προσωπικά δεδομένα υπό την έννοια του άρθρου 1 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 αρ. 42.

Ότι γνωρίζει πως ο Ε.Ο.ΑΝ επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ν. 3979/2011 να προβαίνει στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγει με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων.

Ότι η φωτογράφηση, η κατηγοριοποίηση, ο σχολιασμός και η αποστολή συντεταγμένων εκ μέρους του θα γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη της υπηρεσίας "GRE - CYCLE" για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δίδεται με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΤΠΕ] σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3979/2011 παρ. 4. Ο Ε.Ο.ΑΝ εξασφαλίζει στο χρήστη ότι η δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο.